FURIOSO – NÁVRAT KE ŠLECHTĚNÍ VŠESTRANNÝCH KONÍ

Plemeno Furioso představuje teplokrevné plemeno koní, které vzniklo v procesu šlechtění ješte v Rakousko - Uherské monarchii splynutím polokrevných a angloarabských kmenů Furioso, North Star, Przedswit, Star of Hannover, Gidran a v ČR Catalin při soustavném používaní anglického plnokrevníka, araba a anglonormana. Chovná oblast je vymezena jednak územím Slovenské republiky, kde bylo plemeno Furioso uznáno v roce 1998 (vydáním Statutu plemenné knihy Furioso) a dále jednotlivými chovy nebo chovatelskými sdruženími v zahraničí, zejména v České republice, Rakousku, Maďarsku a Polsku. Zachování tradičních plemen všech druhů hospodářských zvířat je v posledních několika letech věnována velká pozornost. Dle organizace FAO jsou v Evropě vyhynutím nejvíce ohrožena právě tradiční plemena hospodářských zvířat a je proto nutné zaměřit se na problematiku ochrany genofondu plemen, která se významnou mírou podílela na vzniku plemen nových a stala se součástí našeho kulturního dědictví. Polokrevné a angloarabské kmeny, které svým splynutím daly základ vzniku samostatného plemene Furioso, se dodnes vyskytují v řadě rodokmenů moderních sportovních koní, nejen na území bývalého Rakouska-Uherska. Na konci minulého století se podařilo docílit v chovu Furiosa získání statutu genové rezervy a Žrebčín Motešice jako největší šlechtitelský chov Furiosa byl označen za chráněný chov tohoto dnes znovuzrozeného plemene všestranně užitkového koně.

HISTORIE PLEMENE FURIOSO

Plemeno založil anglický plnokrevný hřebec Furioso Senior, který se narodil v roce 1836 v uherském hřebčíně hraběte Károlyho po Privateur z Miss Furey. Byl prodán do vojenského hřebčína v Mezöhegyesi, kde působil od roku 1841 do roku 1851. Byl to silný, kostnatý hnědák s hůlkovou výškou 168 cm a obvodem hrudníku 195 cm. V hřebčíně Mezöhegyes po sobě zanechal 95 hřebců a 81 klisen. Jeho schopnost přenášet na potomstvo své vlohy dala podnět k vyšlechtění samostatného polokrevného kmene Furioso. Menší část tohoto kmene byla přesunuta z Mezöhegyese do obou státních rakouských hřebčínů, do Radovce v Bukovině a Piberu ve Štajersku, kde se tento kmen choval samostatně pro potřebu rakouských zemí. Po rozdělení Rakouska-Uherska v roce 1867 se zmenšil přímý vliv hřebčína v Mezöhegyesi na chov koní v Čechách a na Moravě a chov Furiosa od té doby probíhal v jednotlivých hřebčínech odděleně, i když čistokrevný plemenný materiál se čerpal z mateřského hřebčína. Původní Furioso z Mezöhegyese byl hrubší, mohutný, především linie XXI. Během druhé světové války byl chov v Mezöhegyesi zničen a obnoven byl z roztroušeného materiálu v maďarském zemském chovu. Chov Furiosa v Rakousku nekladl důraz pouze na čistokrevnost. V Radovci se choval Furioso na základě orientální krve, v Piberu na základě krve anglonormandské. Nepoužívala se příbuzenská plemenitba a důraz byl kladen především na soulad a suché tvary, odolnost a vytrvalost. V Rakousku se Furioso choval v linii Furioso VIII (resp. Furioso XIII) v hrubším typu, a v linii Furioso IX (resp. Furioso XI) v lehčím ušlechtilejším typu s vyšším podílem orientální krve. V chovu Furiosa se postupně použili vybraní angličtí plnokrevníci, přičemž někteří z nich natolik prorazili, že vytvořili samostatné kmeny. NORTH STAR - vraník narozený v roce 1844. Po roce 1918 chovali kmen také v rumunském hřebčíně Bontida, odkud se též přivezli první pepiniéři do Kladrub nad Labem. Příslušníci kmene byli hnědáci, proto se v hnědém polokrevném stádě používali v kombinaci s Furiosem, se kterým postupně splynuli. Kmen North Star je v porovnání s Furiosem méně souladný, s hrubší hlavou.

PRZEDSWIT

Anglický plnokrevník narozený v roce 1872. Nejprve působil v hřebčíně Piber, ale ke konci života byl tři roky v oblasti bývalého hřebčína v Nemošicích. Po přechodném zrušení hřebčína v Piberu se chov přemístil do Radovce. Z tohoto hřebčína se příslušníci kmene zařazovali do Čech a na Moravu. Na tomto území se choval v linii Przedswit VII, kterou představovali ryzáci ušlechtilých tvarů v polokrevném typu s dobře vyjádřeným typem jezdeckého koně. Druhá linie Przedswit VIII byla představitelem mohutného koně tažného typu. V roce 1932 se na Slovensko do hřebčína Motešice přemístilo z maďarského hřebčína Sárvár 24 klisen, které se v roce 1937 doplnili hřebcem 259 Furioso XIII, který byl jako pepiniér označen Furioso V. Tento hřebec spolu s klisnami dali základ motešickému chovu Furiosa na Slovensku. V roce 1938 do Motešic evakuovali vojenský hřebčín Hostouň na Moravě. V roce 1945 byl hřebčín evakuován do okolí Nitry. Při evakuaci a přechodu fronty utrpěl plemenný materiál těžké ztráty. Z celého chovného stáda zůstali jen 2 hřebci a 35 klisen. Po zařazení mladých a trofejních klisen bylo koncem roku sestaveno stádo 100 klisen. Pro stádo byli vybráni hřebci Furioso X, Furioso XI a Gidran III.

GIDRAN

Založil arabský hřebec Siglavy Gidran narozený v roce 1810 v Arábii. V roce 1816 byl importován do Bábolny. Gidran byl ušlechtilý a temperamentní, pouze 155 cm vysoký hřebec s méně výrazným kohoutkem. Postupně se křížil s anglickým plnokrevníkem a anglickým polokrevníkem. Příslušníci původního kmene Gidran se vyznačovali těžší, hrubší hlavou s vysoko nasazeným a obráceným krkem. Záď byla rovná s vysoko nasazeným ocasem, trup válcovitý, končetiny hrubé s krátkým záprstím. I když je Gidran orientální kmen, značně se od ostatních arabských kmenů liší. Je tomu tak proto, že v počátcích se kladl hlavní důraz na mohutnost a nikoliv na uchování arabského typu. Gidran typu angloarabského koně se více podobá anglickému polokrevníkovi, nejčastěji v barvě ryzák, jen ojediněle hnědák.

STAR OF HANNOVER

Založil angloarabský ryzák stejného jména v Hostouni na Šumavě, který se narodil v roce 1912 v Radovci. Později byl kmen přenesen také do chovu Furiosa v Motešicích. Dle dostupné literatury kmen pro nedostatek nástupců v roce 1950 zanikl.

CATALIN

Je polokrevný kmen plemene Furioso založený anglickým plnokrevným hřebcem Catalin, importovaným z Francie do Čech. V hřebčíně Kladruby připouštěl také arabské klisny. S klisnou 439 Gidran-6 zplodil hřebce Catalin (bez čísla), který založil v Motešicích polokrevný kmen. Připouštěl v letech 1950-1960.